Nieuws

Algemene Ledenvergadering 7 maart

7 februari 2018

main

Nieuws

Algemene Ledenvergadering 7 maart

7 februari 2018

 

                                               Uitnodiging voor de

         44e. Algemene Ledenvergadering van de WTC Woerden 2018

 

Datum             : woensdag 7 maart 2018

Locatie            : Clubgebouw Surplace

Aanvang         : 20.00 uur.

1e.        Opening door de voorzitter, John Tuithof
2e.        Behandeling en vaststelling van de notulen vorige vergadering, 8 maart 2017
3e.        Ingekomen stukken
4e.        Jaarverslag 2017 door de secretaris ( vacant) Harry van Putten.
5e.        Financieel verslag 2016 door de penningmeester, Marcel Baak
6e.        Verslag kascontrole commissie ( Wim Borst en Ton Hollemans).
7e.        Begroting 2018 door de penningmeester, Marcel Baak
8e.        Bestuursverkiezing.

Aftredend zijn, John Tuithof – Marcel Baak – Harry van Putten.

De heren hebben zich herkiesbaar gesteld. Tegenkandidaten kunnen zich voor maandag

5 maart 2018 melden bij de secretaris ( voorzitter John Tuithof ).

Peter van Dieen stelt zich niet herkiesbaar, eventueel belangstellende kunnen zich tot

maandag 5 maart 2018 aanmelden bij de voorzitter John Tuithof.

Secretaris is nog een vacature, eventueel belangstellende kunnen zich voor maandag

5 maart 2018 aanmelden bij de voorzitter John Tuithof.

9e.        De jeugdcommissie presenteert haar plannen 2018 ( terug blik 2017)
10e.      De toercommissie presenteert haar plannen 2018 ( terug blik 2017)
11e.      De racecommissie presenteert haar plannen 2018 ( terug blik 2017)
12e.      Info Communicatie door de webmaster
13e.      Wat verder ter tafel komt.
14e.      Rondvraag
15e.      Uitreiking Prestatiebeker jaar 2017
16e.      Sluiting.
                                                                                                          Bestuur WTC Woerden.